Czym jest rodzinne postępowanie informacyjne? Według projektodawcy, Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przeciwdziałać przedwczesnemu i nieprzemyślanemu podejmowaniu decyzji o rozwodzie a jednocześnie pomóc małżonkom w podjęciu kluczowych decyzji związanych z opieką nad dziećmi.

Cele oraz reguły rodzinnego postępowania informacyjnego zostały określone poprzez dodanie art. 4361 – 4364 k.p.c. W projektowanym brzmieniu rodzinne postępowanie informacyjne przeprowadzane jest przed wniesieniem powództwa o rozwód lub separację, w przypadku małżonków mających małoletnie dzieci. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzuty w którejkolwiek z tych spraw – chyba, że małżonek pokrzywdzony tym przestępstwem wystąpi z wnioskiem o wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego. Wyjątek ten wstrzymuje również trwające rodzinne postępowanie informacyjne, jeżeli okoliczność w nim opisana wystąpi w trakcie trwania postępowania. Postępowanie to jest wówczas umarzane.

 

Rodzice, którzy nie akceptują faktu, iż nastoletnie dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci lub z telefonem w ręce mogą  a nawet powinni wpłynąć na zmianę tej sytuacji. Dzieci coraz wcześniej sięgają po urządzenia mobilne, które pełnią funkcje towarzysko- społeczną, zastępując rozmowę i kontakty rówieśnicze w realnym życiu. Rodzice widują swoje dzieci pochylone nad ekranem, całkowicie pochłonięte tym, co się dzieje w wirtualnej rzeczywistości. Trzeba przyjąć do wiadomości fakt, że korzystanie z serwisów społecznościowych i przebywanie w wirtualnym świecie uzależnia. W sieci znajduje się rozwiązanie każdego problemu- zawsze są znajomi, nowi znajomi, znajomi znajomych, nowe zdjęcia, muzyka, plotki o celebrytach, wiadomości od grupy przyjaciół, moda, uroda, rozwiązania do zadań domowych i testów, gotowe wypracowania, strony z poradami etc.

Powstało już wiele opracowań badań na temat niekorzystnego wpływu wirtualnej rzeczywistości na rozwój psycho- społeczny dzieci oraz porad i programów naprawczych dla rodziców i opiekunów. Czy pozostaje już tylko bezradnie przyglądać się, jak nasze dzieci tracą kontakt z rzeczywistością?

Zamiast narzekać i niepokoić się zgubnym wpływem sieci na nasze dzieci, można wykorzystać Internet i jego zasoby w celach edukacyjnych. W zależności od wieku dziecka, jego zainteresowań i potrzeb można zaproponować korzystanie z ciekawych aplikacji do nauki języków obcych. Dziś trzy propozycje:

Pierwsza z nich  to DuoLingo- bezpłatna, intuicyjna i prosta w obsłudze aplikacja, którą instaluje się na laptopie, smartfonie, tablecie itp. Nauka z Duolingo jest ciekawa i pozytywnie uzależniająca. Zasady są proste: zdobywaj punkty za poprawne odpowiedzi, sprawdź się w zadaniach na czas i gromadź punkty doświadczenia. Niewielkich rozmiarów lekcję są efektywne, gdyż ćwiczone są wszystkie sprawności: Czytaj, słuchaj, mów, pisz

Każda lekcja zawiera różne ćwiczenia na mówienie, słuchanie i pisanie.

Ocenianie podczas lekcji

Jeśli nie uda Ci się odpowiedzieć prawidłowo, dostaniesz podpowiedź jak się poprawić.

Liczenie dni nauki z rzędu- to Cię motywuje

Duolingo motywuje Cię do stałej pracy, rejestrując, ile dni z rzędu udało Ci się poświęcić na naukę języka.

Życia- w wirtualnym świecie możesz zacząć wszystko od początku

Serca podtrzymują Twoje lekcje przy życiu! Tracisz je, gdy odpowiadasz nieprawidłowo. Jeśli stracisz wszystkie, możesz spróbować jeszcze raz od początku.

 

Czy będzie określony wzór wniosku o świadczenie na wyprawkę szkolną?

Rządowe rozporządzenie w sprawie programu „Dobry start” nie zawiera wzoru wniosku, który jest wymagany do uzyskania 300 zł świadczenia. Taki przykładowy dokument, który będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej (od 1 lipca), jak i papierowej (od 1 sierpnia), zostanie natomiast opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Będzie zamieszczony na stronie internetowej resortu, tak aby mogły z niego korzystać zarówno gminy, jak i sami rodzice (identyczne rozwiązanie funkcjonuje w programie 500+). Jednocześnie przepisy określają, jakie elementy znajdą się w formularzu. Poza danymi dotyczącymi rodzica i dzieci, na które będzie przyznane świadczenie, ma być w nim oświadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły, o ewentualnym posiadaniu przez niego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz informacje o przebywaniu członków rodziny za granicą.

Czy do wniosku trzeba będzie dołączyć dodatkowe dokumenty?

Co do zasady poza wnioskiem rodzic nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych dokumentów, bo w jego treści znajdą się informacje pozwalające gminie na ustalenie prawa do świadczenia na wyprawkę. Niemniej w indywidualnej sprawie, gdy pojawią się wątpliwości co do jego przyznania, takie dodatkowe oświadczenia mogą okazać się potrzebne.

Czy gmina będzie weryfikować dane podane we wniosku?

Aby ustalić, czy rodzic faktycznie spełnia warunki do uzyskania świadczenia 300+, samorząd zweryfikuje zawarte w formularzu dane w różnych rejestrach, m.in. w bazie PESEL oraz w Systemie Informacji Oświatowej. Dodatkowo gmina będzie mogła weryfikować też inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia, np. czy nie zostało już przyznane drugiemu rodzicowi w innej gminie lub który z nich sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Czy świadczenie 300+ będzie podlegać koordynacji?

Pracuję blisko 4 lata w jednej firmie, mam umowę na czas nieokreślony. Pracodawca od ponad pół roku płaci wynagrodzenie z opóźnieniem. Średni czas opóźnienia to miesiąc, bywa i więcej. Dodatkowo płaci to wynagrodzenie w ratach. Firma ma duże problemy finansowe. Skłaniam się do rozwiązania umowy z winy pracodawcy (art. 55). Czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, a jeżeli tak to po jakim okresie? Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Jeżeli nie rozwiąże teraz umowy, a firma upadnie, czy mam szansę na otrzymanie zaległego wynagrodzenia? Obecnie pracodawca zalega z wypłata za 2 miesiące. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę prawdopodobnie ponad 20.

Przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy będzie m. in. sytuacja, gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia chociażby z przyczyn niezawinionych[1]. Rozwiązanie z tej przyczyny nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o powodach, które w jego mniemaniu uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że jeżeli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia za określony miesiąc, a termin wypłaty minął 10 dnia następnego miesiąca to rozwiązanie umowy o pracę z tego tytułu może nastąpić najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, po tym jak upłynął termin wypłaty wynagrodzenia chyba, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za następne miesiące. Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych czyli na podstawie art. 55 § 1 [1] k.p. (kodeksu pracy) przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia tj. od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy.
 
Ponadto zgodnie z art. 55 § 3 k.p. rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 55 § 1 i 11 k. p. pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Tym samym rozwiązanie umowy o prace w tym trybie daje pracownikowi możliwość skorzystania ze wszystkich świadczeń, które są uzależnione od rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony, łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Możliwość przyznania zasiłku dla bezrobotnych zastała ograniczona w art. 75 cytowanej ustawy ze względu na sposób rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego. Stosownie do treści art. 75 ust. 2 pkt 3 w zw. ust. 1 pkt 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 
W przypadku upadłości likwidacyjnej pracodawcy możliwość odzyskania środków za zaległe wynagrodzenia uzależnione jest od tego czy w toku tego postepowania upadłościowego będą wystarczające środki na zaspokojenie tych roszczeń pracowniczych.  
 

Przeprowadziłam się i obecnie po urlopie wychowawczym chciałabym aby pracodawca mnie zwolnił. Pracodawca twierdzi jednak, że nie będzie sobie robił problemu i kazał mi napisać jakieś pismo, że się chcę sama zwolnić. Z tego co wiem, jeśli bym tak zrobiła to nie będzie przysługiwał mi zasiłek dla bezrobotnych, na czym mi nie ukrywam, że zależy, aby mieć jakieś pieniądze.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych regulują przepisy ustawy z dnia stawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). Art. 71 ust. 1 ustawy określa warunki jakie muszą zostać spełnione łącznie aby bezrobotnemu przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W pkt. 1 co oczywiste, postanowiono, iż zasiłek przysługuje bezrobotnemu jeżeli nie ma dla niego propozycji pracy etc. W pkt. 2 zostały określone kolejne warunki których spełnienie zapewnia przyznania prawa do zasiłku. Jednym odnoszącym się do Pani jest wymóg aby  bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni – ppkt a ). Pozostałe warunki pomijam gdy ich przytoczenie nie odnosi się do Pani. W tej sytuacji należy założyć, że spełnia Pani powyższe warunki ponieważ do owych 365 dni zalicza się również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów – tak stanowi art. 71 ust. 2 pkt. 2 tejże ustawy.
 

Posiadam świadectwo pracy, w którym jest napisane, że za czas zatrudnienia i urlopu za granicą były odprowadzane składki do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin kontraktu jest od 1993 do 1994 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Korzystałem z urlopu wypoczynkowego przez miesiąc w trakcie trwania kontraktu. Nie został zaliczony do ogólnego stażu pracy okres przebywania na urlopie wypoczynkowym. ZUS twierdzi, że jest brak podstaw aby wymienione okresy zaliczyć do stażu emerytalnego jako okresy składkowe.
Okresy składkowe i nieskładkowe określone są w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. nr 39 poz. 353 z późń. zm.) dalej zwana ustawą o emeryturach. W przypadku pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem szczegółowe zasady określone zostały w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (Dz. U. 1974 nr 51 poz. 330 z późń. zm.) wydanego na podstawie art. 298 kodeksu pracy (obecnie uchylonego), które weszło w życie z dniem 01 stycznia 1975 r. a uchylone zostało z dniem 02.06.1998 roku – dalej zwane Rozporządzeniem.
 

Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat, przy czym mamy tylko ślub kościelny bez cywilnego. Od paru lat jesteśmy w separacji faktycznej. Ja mieszkam z dwójka nastoletnich dzieci w domu, który jest własnością teściów. Mąż mieszka z rodzicami w innym domu, ale oda domy mają wspólne podwórko. Między mną a mężem i jego rodziną są ciągłe awantury i sprzeczki. Jego rodzina chce wyrzucić mnie z domu tylko, że nie mam gdzie się podziać. Mąż płaci na dzieci 200 zł miesięcznie, chociaż ma duże gospodarstwo rolne i kilkadziesiąt sztuk bydła. Nie interesuje się dziećmi. Czy mam jakiekolwiek prawa do tego domu w którym teraz mieszkam i gdzie jestem zameldowana? Co powinnam zrobić, żeby mąż więcej płacił na dzieci?
Zakładam, że w opisanym stanie faktycznym nie są orzeczone alimenty na rzecz małoletnich dzieci, a tym samym może Pani wystąpić z powództwem przeciwko ojcu dzieci (kwestia małżeństwa nie ma znaczenia w tym wypadku, istotne jest aby sprawa ojcostwa była ustalona, czyli aby w aktach stanu cywilnego ojcostwo było wpisane). Powództwo takie należy wytoczyć przed sądem rejonowym. Jeżeli chodzi o ustalenie wysokości alimentów to zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (potrzeb małoletnich dzieci) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentacji (czyli stanu majątkowego oraz dochodów uzyskiwanych przez ojca dzieci). Zakres obowiązku alimentacyjnego zależeć będzie zatem od szczególnej sytuacji uprawnionego i zobowiązanego, konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych. Sąd na podstawie zebranych dowodów dokonuje oceny tych potrzeb oraz możliwości zobowiązanego, a następnie ustala kwotę należnych alimentów.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
 

Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Zmieniono okresy rozpatrywania wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów. Wnioski o 500 Plus:

- złożone do do dnia 31 sierpnia, rozpatrywane do dnia 31 października;

- złożone od 1 września do 30 września, rozpatrywane  do 30 listopada;

- złożone od 1 do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia;

-złożone od 1  do 30 listopada, rozpatrywane  do 31 stycznia następnego roku;

-złożone od 1  do 31 grudnia, rozpatrywane  do 28 lutego następnego roku;

Pracuję w banku w systemie zmianowym. Dotychczas praca odbywała się jedynie w tygodniu, obecnie jednak w związku ze zmianami organizacyjnymi pracodawca zmienił sposób pracy, w ten sposób, że mamy pracować także w soboty oraz w niedzielę, aby obsługiwać telefonicznie klientów. Czy pracodawca może nakazać mi pracę w soboty i niedzielę?
 
W myśl art. 129 K.p. pracownicy powinni świadczyć pracę przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, czyli 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Dniem wolnym od pracy wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy może być każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dzień taki nie może również przypadać w święto. Z przepisu tego wynika swoboda pracodawcy w ustaleniu pracy w sobotę, która nie jest dniem wolnym od pracy, choć najczęściej w praktyce w soboty pracownicy mają wolne.
 

 Kwestie dotyczące przymusowego leczenia osób uzależnionych od narkotyków zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią art. 26 ustawy, leczenie osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej. Za rzeczone świadczenia nie jest pobierana opłata.

 Zasadą jest, iż podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W tym kontekście wyraźnie zaznacza się problem, czy powinno ono mieć charakter dobrowolny, czy też przymusowy. Zwolennicy przymusowego leczenia odwykowego twierdzą, że sam fakt zastosowania przymusu nie stanowi przeszkody do wyrobienia u osoby uzależnionej krytycznej postawy      i pozytywnej motywacji do leczenia, pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabiegów terapeutycznych; zakładają oni, że w znacznej większości przypadków narkomani nie mają motywacji do leczenia, tak więc względy pragmatyczne wymagają zmuszenia pacjenta do leczenia, aby stworzyć mu możliwość poddania się działaniu psychoterapeutycznemu              i zmiany postawy z negatywnej na pozytywną. Z kolei zwolennicy dobrowolności terapii twierdzą, że obserwowana w warunkach leczenia przymusowego „zmiana motywacji” polega tylko na zmianie pozornej i nie może przynieść trwałego, pozytywnego efektu leczniczego.

 Bez względu na spory doktrynalne, zasada dobrowolności podjęcia leczenia na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest ograniczana jedynie w dwóch przypadkach:

- osób niepełnoletnich (art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);

- sprawców przestępstw, które pozostają w związku z używaniem środków odurzających lub psychotropowych (art. 71 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

 Stosownie do treści art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu. Czas przymusowego leczenia i rehabilitacji nie jest określany z góry, przy czym nie może on być dłuższy niż dwa lata. W przypadku osiągnięcia przez osobę uzależnioną pełnoletności przed ukończeniem leczenia i rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia i rehabilitacji, jednakże łącznie nie dłużej niż do dwóch lat.

 Postępowanie w sprawie skierowania niepełnoletniej osoby uzależnionej na przymusowe leczenie i rehabilitację toczy się według przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.). Należy podkreślić, iż wymieniona ustawa przewiduje w art. 12 odrębną podstawę orzekania o przymusowym leczeniu nieletniego, który nałogowo używa środków odurzających. W razie stwierdzenia u nieletniego upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. W sytuacji, w której zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki − w domu pomocy społecznej. Zasadniczym celem środków określonych w art. 12 ustawy o postępowaniu                w sprawach nieletnich jest leczenie bądź wychowanie nieletniego. Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym (środki lecznicze) stanowi jednak w gruncie rzeczy izolację, która w przypadku nieletniego uzależnionego jest koniecznym elementem do osiągnięcia celu leczenia, a następnie rehabilitacji14). Wykonywanie tego środka kończy się z upływem 18 lat, co rodzi pytanie, czy stosowanie tych środków jest nadal możliwe, jeśli nie stwierdzono poprawy zdrowia sprawcy15). Zgodnie z przepisami ustawy, ukończenie 18 lat stanowi bezwzględną granicę stosowania środków leczniczo-wychowawczych, tak więc jedynym rozwiązaniem mogłoby tu być ewentualne wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz ustanowienie odpowiedniej opieki nad ubezwłasnowolnionym i umieszczenie go na zasadach ogólnych w innym zakładzie leczniczym.

 Do środków, które mogą znaleźć zastosowanie wobec nieletnich uzależnionych, należy zaliczyć również możliwość zobowiązania przez sąd rodzinny do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia (art. 6 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). Ponadto sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym.

 Orzeczenie w przedmiocie przymusowego leczenia nieletnich narkomanów w świetle uregulowań prawnych, zawartych zarówno w ustawie z 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 30), jak i ustawie z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich wymaga wyjaśnienia kwestii wyboru rodzaju postępowania, tj. przepisy ustawy z 1982 r. przewidują formalne rozdzielenie trybów postępowania na: tryb opiekuńczo-wychowawczy (postępowanie cywilne) i tryb poprawczy (postępowanie quasi-karne) oraz wydzielenie, niejako na wzór postępowania przygotowawczego w procedurze karnej, postępowania wyjaśniającego. Decyzja o wyborze jednego z wymienionych trybów zapada w postępowaniu wyjaśniającym, w trakcie którego zbiera się dane o osobie nieletniego, jego warunkach wychowawczych, zdrowotnych i bytowych oraz gromadzi się i utrwala dowody. Jeżeli na podstawie zebranych materiałów sędzia rodzinny uzna, że ze względu na okoliczności                  i charakter sprawy oraz osobowość nieletniego celowe jest zastosowanie środków wychowawczych lub leczniczych, wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy                            w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym. W sytuacji, w której sędzia rodzinny uzna, że zachodzą warunki do umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym, wówczas wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu poprawczym. Orzeczenie                             o przymusowym leczeniu nieletniego, który jest osobą uzależnioną, może nastąpić w obydwu trybach, jednak zasadą jest, iż postępowanie w tych sprawach toczy się w trybie opiekuńczo-wychowawczym.

 Postanowienie w przedmiocie zastosowania środka wychowawczego doręcza się stronom wraz z pouczeniem o trybie i terminie odwołania, o ile nie były one obecne na posiedzeniu, na którym zostało ono ogłoszone.

 Leczenie, rehabilitacja i reintegracja nieletniego, który znajduje się w zakładzie poprawczym, jest prowadzona w oddzielnych zakładach poprawczych resocjalizacyjno-terapeutycznych. Zgodnie z treścią § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych               w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. 07.93.627), leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych w zakładach resocjalizacyjno-terapeutycznych prowadzi się metodami i środkami ogólnie stosowanymi w tego rodzaju postępowaniu19),              a w szczególności poprzez: poradnictwo i konsultacje, zajęcia edukacyjne, terapię grupową           i indywidualną oraz współpracę z rodzinami. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych u osoby umieszczonej w zakładzie poprawczych lub w schronisku dla nieletnich, wówczas wykonuje się szczegółowe badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia uzależnienia od tych środków i jego stopnia oraz potrzeby leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub skierowania albo przeniesienia do zakładu resocjalizacyjno-terapeutycznego20). W przypadku potrzeby natychmiastowego leczenia odtruwającego osoby uzależnionej, lekarz, dyrektor zakładu poprawczego lub dyrektor schroniska dla nieletnich powinien niezwłocznie skierować taką osobę do zakładu opieki zdrowotnej i zawiadomić sąd rodzinny, w którego dyspozycji pozostaje osoba uzależniona.

 W zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich prowadzi się profilaktykę uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych oraz działania zmierzające do zmotywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia. Wobec osób uzależnionych, które pomyślnie zakończyły proces leczenia, organizuje się formy pomocy w utrzymywaniu abstynencji.

 Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, domu pomocy społecznej, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym, jak również decyzji o umieszczeniu           w policyjnej izbie dziecka sprawuje sędzia rodzinny. Nadzór, o którym mowa, obejmuje              w szczególności legalność umieszczenia nieletniego oraz prawidłowość wykonywania orzeczenia, zwłaszcza w zakresie stosowanych metod i środków oddziaływania, warunków,   w jakich przebywają nieletni, jak również przestrzegania ich praw i obowiązków. W celu rzeczywistej możliwość sprawowania przedmiotowego nadzoru sędzia rodzinny został wyposażony w prawo wstępu w każdym czasie na teren nadzorowanej jednostki oraz do pomieszczeń, w których przebywają nieletni, a także przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od administracji odpowiednich zakładów, przeprowadzania na osobności rozmów  z nieletnimi oraz badania ich próśb i skarg.

 Kolejny przykład w zakresie przymusowego leczenia osób uzależnionych dotyczy skazania za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono. Wówczas sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w zakładzie opieki zdrowotnej i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia. Długość pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej nie jest określana z góry, nie może być jednak dłuższy niż dwa lata. Sąd podejmuje decyzję o zwolnieniu z zakładu na podstawie wyników leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje się leczeniu lub rehabilitacji albo dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu opieki zdrowotnej, zwolnienie może nastąpić także na wniosek zakładu prowadzącego leczenie. Sąd rozstrzyga po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, czy orzeczoną karę pozbawienia wolności należy wykonać. Ponadto prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenie leczenia, jeżeli osoba uzależniona lub używająca substancji psychoaktywnych szkodliwie, której zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu i rehabilitacji lub udziałowi w programie profilaktyczno-leczniczym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający           w ochronie zdrowia. Po podjęciu postępowania prokurator podejmuje decyzję w zakresie dalszego prowadzenia postępowania21) albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania, mając na uwadze wyniki leczenia osoby uzależnionej. Warunkowe umorzenie można zastosować jednak jedynie do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. W przymusowym leczeniu narkomanów priorytet należy przyznać leczeniu otwartemu (tzw. środowiskowemu), a nie leczeniu zamkniętemu, o ile oczywiście stan uzależniania danej osoby na to pozwala22). Podstawowe zasady ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jakimi są dobro nieletniego i interes społeczny, wymagają, aby sądy rodzinne należną uwagę poświęcały postępowaniu wykonawczemu, zwłaszcza w postępowaniu w sprawach o przymusowe leczenie narkomanów.

 Warto w tym kontekście zauważyć, że leczenie osób uzależnionych zostało także uregulowane w Kodeksie karnym. Zgodnie z treścią art. 72 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego, zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do poddania się leczeniu,         w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym. W ocenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie „sąd penitencjarny procedując w oparciu o przepis art. 163 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego (który ma zresztą w zakresie zdania drugiego praktycznie tożsamą treść, co § 2 art. 74 Kodeksu karnego), może nałożyć obowiązek określony w treści art. 72 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego (ustanawiając taki obowiązek lub zmieniając nałożony obowiązek na ten z art. 72 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego) tylko wtedy, gdy uzyska zgodę skazanego (art. 74 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 163 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego). W przypadku braku takiej zgody sąd penitencjarny winien takiego wniosku o nałożenie obowiązku nie uwzględnić, co może jednak stanowić podstawę do wszczęcia,              z urzędu, postępowania w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia”.

 Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

 Zdarzają się sytuacje, w których uzależnienie może doprowadzić do choroby psychicznej lub jej podejrzenia i wówczas przymusowe leczenie następuje w trybie ustawy          z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 Zgodnie z treścią art. 21 wymienionej ustawy osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu bez swojej zgody. Brak zgody może także towarzyszyć przyjęciu do szpitala psychiatrycznego. Dotyczy to przypadków, gdy zachowanie osoby chorej psychicznie sugeruje, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Jeżeli zachodzą wątpliwości, czy dana osoba jest chora psychicznie, a istnieje podejrzenie, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, wówczas także istnieje możliwość przyjęcia jej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości. Pobyt w szpitalu nie może trwać dłużej jednak niż 10 dni.

 Należy podkreślić, że bez zgody do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta osoba chora psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź, która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

 Z uwagi na to, że o skuteczności leczenia decyduje przede wszystkim jego dobrowolność, stąd w wypadku zastosowania przymusowego leczenia jednym z pierwszych i podstawowych działań jest wyrobienie w uzależnionym określonej motywacji do leczenia. Stosowanie przepisów dotyczących przymusowego leczenia osób uzależnionych winno następować z uwzględnieniem konstytucyjnych gwarancji praw i wolności obywatelskich oraz odpowiednich norm prawa międzynarodowego, zaś ich interpretacja – z uwzględnieniem zasady, że wszelkie ograniczenia praw i wolności nie mogą naruszać ich istoty.