Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem jest ta rodzina i kto do niej należy?

Co oznacza pojęcie "rodziny" w prawie cywilnym?

Gdy zaczęły się rozpadać szersze związki, zwane rodami, miejsce ich zajęła rodzina wielka, czyli związki krwi wiążące jej członków bez względu na stopień pokrewieństwa (tak dalece, jak tylko dało się wykazać). Reminiscencja tego jest widoczna we francuskim Kodeksie cywilnym (dziedziczenie między krewnymi do aż 12 stopnia).

Z czasem więzy (uczuciowe, gospodarcze) ograniczyły się do najbliższych krewnych, głównie pozostających we wspólnym gospodarstwie. Wytworzyła się rodzina mała, czyli związek złożony z małżeństwa i ich dzieci. Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy odnosi się do tego pojęcia, a tylko wyjątkowo w niektórych przepisach do rodziny                 w szerszym zakresie, np.:

- art. 128 – obowiązek alimentacyjny,

- 149 § 2 – krewni, spośród których powołać należy opiekuna dziecka (w zasadzie krewni bez ograniczenia). 

Jakie mogą być sposoby powstania rodziny?

Ustawodawca może wybrać kryteria, jakich spełnienie uznaje za powstanie rodziny. Mogą to być: 

- faktyczne funkcjonowanie związku złożonego z rodziców i dzieci (faktyczna rodzina),

- przesłanki formalne – system przyjęty w polskim k.r. i o. (ze wzgl. na znaczenie rodziny dla społeczeństwa). 

Rodzina to najmniejsza komórka społeczna, której powstanie jest sformalizowane – powstaje tylko na skutek zawarcia przez kobietę i mężczyznę małżeństwa. Związki faktyczne (konkubinaty) nie stanowią rodziny w rozumieniu prawa).

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika otwiera drogę do dochodzenia niezapłaconych wierzytelności od jego spadkobierców.

Jak kształtuje się odpowiedzialność spadkobierców?

Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego (dalej k.c.), spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek         z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Ma na dokonanie tych czynności 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się             o tytule swojego powołania, a więc w większości przypadków od dnia dowiedzenia się           o śmierci spadkodawcy. Przekroczenie wskazanego terminu oznacza obecnie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast odrzucenie spadku z zachowaniem wskazanego terminu powoduje traktowanie danej osoby tak, jakby nie dożyła ona chwili śmierci spadkodawcy, a więc skutkuje wyłączeniem jej od dziedziczenia i przejściem spadku na kolejnych spadkobierców.

Przyjęcie spadku wprost powoduje nieograniczoną odpowiedzialność spadkobiercy całym swoim majątkiem za długi spadkowe.

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym zasadom dziedziczenia. Powszechnie przyjmuje się, że dziedziczenie ustawowe oparte jest na konstrukcji dorozumianego oświadczenia woli spadkodawcy, który poprzez to, iż nie sporządza testamentu godzi się na rozwiązania ustawowe.

Co ma pierwszeństwo - testament, czy ustawa?

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, pierwszeństwo będzie miała wola spadkodawcy. Jeśli pozostawił on po sobie ważny testament to dziedziczenie nastąpi w oparciu o ten dokument. Dopiero w razie jego braku w grę wchodzą przepisy ustawy, jaką jest Kodeks cywilny. Zgodnie z polskim prawem, podstawą dziedziczenia może być wyłącznie testament, a w jego braku przepisy ustawy.

Pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł 111 § 1 Kodeksu rodzinnego     i opiekuńczego).

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem ingerencji sądu          w sferę władzy rodzicielskiej, gdyż rodzice całkowicie tracą tę władzę. Orzeczenie sądu pozbawiające rodziców władzy rodzicielskiej nie zmierza do ukarania rodziców, ale ma na celu wyłącznie ochronę interesów dziecka. Może być orzeczone zarówno co do jednego, jak         i obojga rodziców.

Przesłankami pozbawienia władzy rodzicielskiej są:

- trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej,

- nadużywanie władzy rodzicielskiej,

- rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka.

 

Co to jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów podatkowych?

 Dla potrzeb podatku PIT, działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów

opodatkowanych podatkiem PIT.

Zysk reinwestowany

Zysk reinwestowany, zwany inaczej zyskiem zatrzymanym jest jednym z własnych, wewnętrznych źródeł pochodzenia kapitału, który jest przeznaczany do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wielkość wypracowanego zysku w przedsiębiorstwie jest w głównej mierze uzależniona od poziomu przychodów oraz kosztów. Krótko ujmując zysk reinwestowany jest tą częścią zysku, która pozostaje w przedsiębiorstwie.
Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wypracowany w przedsiębiorstwie zysk może być wypłacony właścicielom w formie dywidend lub reinwestowany. Zysk jest reinwestowany wówczas gdy mocą uchwały walnego zgromadzenia pozostaje w spółce i powiększa jej kapitał własny. Inaczej można napisać, że jest to ta część zysku, która nie jest wypłacana właścicielom, udziałowcom firmy w postaci dywidendy. Należy zwrócić uwagę, że wypłata zysku netto udziałowcom, bądź akcjonariuszom w formie dywidendy powoduje konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Natomiast opodatkowanie zysku zatrzymanego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygląda następująco:
– zatrzymanie zysku w spółce nie rodzi konsekwencji podatkowych dla wspólników, za wyjątkiem sytuacji gdy zysk zatrzymany jest przeznaczany na podwyższenie kapitału zakładowego,
– przekazanie zysku netto na odpowiedni fundusz rezerwowy/zapasowy bez jego podziału między wspólników, nie rodzi obowiązku podatkowego po stronie udziałowców danej spółki.
Warto wiedzieć, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem Narodowego Sądu Administracyjnego umowa spółki może przewidywać inne formy podziału wypracowanego zysku netto niż wypłata dywidendy. Do innych form podziału zysku netto można zaliczyć przeznaczenie go na kapitał zapasowy, pokrycie straty, przeznaczenie go na rzecz zarządu, utworzenie funduszu rezerwowego, amortyzacyjnego, czy inwestycyjnego. W związku z powyższym wszystkie wyszczególnione powyżej formy rozdysponowania zysku netto nie stanowią zysku niepodzielonego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają opodatkowaniu, nawet w sytuacji przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Koszt zatrudnienia pracownika na etacie

 Należy pamiętać, że Twoje koszty związane z zatrudnieniem będą wyższe niż jego wynagrodzenie. Pracodawca odprowadza część składek na ubezpieczenia, fundusz pracy, czy ubezpieczanie wypadkowe. Obowiązkiem płatnika jest również obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników z ich wynagrodzenia.

 Składki na ubezpieczenia

Pracownik zatrudniony na umowie o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń do ZUS oraz odprowadzanie należnych składek.

Jak obliczyć kwotę składek na poszczególne ubezpieczenia? Dokonuje się tego poprzez pomnożenie stawki procentowej danej składki wynikającej z przepisów przez podstawę wymiaru stawki.

Czytaj więcej w Inf_o_zakladaniu_działalnosci_gospodarczej_cz_4.pdf

Mam zasądzone alimenty na nieletnie dzieci ale egzekwowałam je w niepełnej kwocie bezpośrednio u pracodawcy dłużnika. Ojciec dzieci ma jednak inne zajęcie komornicze z tytułu zaległości opłat czynszu. Komornik wiedząc, że nie w pełni są zaspokojone alimenty straszył karami pracodawcę dłużnika, jeśli nie będą przesyłać pieniędzy jemu na zajęcie z tyt. zaległego czynszu. Efektem tego pracodawca dłużnika zwrócił mi wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności jednocześnie wskazując, iż muszę egzekwować alimenty u tegoż komornika. Efekt jest taki, że egzekucja z tyt. zaległego czynszu jest w dalszym ciągu bezskuteczna, pieniędzy dla dzieci jest jeszcze mniej o koszty komornika, a po za tym minął tydzień od przelewu zajętego wynagrodzenia, a ja w dalszym ciągu pieniędzy nie mam. Co mogę zrobić, żeby znów pieniądze otrzymywać bezpośrednio od pracodawcy dłużnika?

Prowadzenie działalności gospodarczej           

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, lub swoje ambicje chcesz realizować poprzez samozatrudnienie powinieneś się zapoznać z kilkoma kluczowymi informacjami, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję o założeniu Działalności Gospodarczej.

I Biznesplan

 Pamiętaj, że twój pomysł (produkt lub usługa) są potencjalnym towarem nabywczym na rynku. Zastanów się czy rynek go potrzebuje i jak go sprzedasz. To jest przepustka do Twojego sukcesu. Jeśli przeanalizujesz rynek produktów lub usług, grono potencjalnych nabywców, potencjalne ryzyka oraz koszty prowadzenie biznesu i wykażesz, że uzyskasz dochód jesteś na dobrej drodze. W tym pomoże Ci dobry BIZNESPLAN. Będzie on również konieczny do uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej od potencjalnych inwestorów, lub instytucji finansujących.

Co zatem powinien on zawierać?

I.   Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej

 Prawa osoby bezrobotnej do:

 1. rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
 2. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz ustawowe warunki do jego nabycia (dodatkowo jeżeli jesteś cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach- Dz. U. z 2013r. poz. 1650, z późn. zm.), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to aby uzyskać status bezrobotnego i nabyć prawo do zasiłku musisz bezpośrednio przed rejestracją jako osoba bezrobotna być zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy);
 3. korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicąoraz poradnictwo zawodowe, które jest organizowane w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
 4. skierowania do podmiotów, gmin, pracodawców, przedsiębiorców, agencji zatrudnienia, na subsydiowane zatrudnienie, np. w ramach prac interwencyjnychrobót publicznychprac społecznie użytecznychgrantu na telepracęświadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną;
 5. ubiegania się o:
  • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania;
  • przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczejna założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • dodatek aktywizacyjny(dotyczy osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych);
  • refundację kosztów opieki nad każdym dzieckiem do lat 7;
  • bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia;
  • bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia;
  • udział w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
  • udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych;
  • staż;
  • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki;
  • dofinansowanie do studiów podyplomowych;
  • sfinasowanie kosztów egzaminów i licencji;
  • pożyczkę szkoleniową;
  • pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia;
  • bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia
 6. ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. ubezpieczenie rolników w KRUS, z tytułu pobierania renty rodzinnej.