To nie zła wola ani nieuzasadniony opór- to lęk przed dyskomfortem i trudnościami w funkcjonowaniu bez alkoholu.
Największym wyzwaniem jest doświadczenie objawów zespołu abstynencyjnego, w ostrych stanach powikłania napadami drgawkowymi, lub majaczeniem drżennym.
Kolejnym problemem staje się rozstanie z piciem, czyli z podstawową czynnością, wokół której uzależniona osoba organizuje swoje życie.
To z kolei wiąże się z koniecznością wzięcia odpowiedzialności za własne postępowanie, zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości a wkrótce też w przyszłości.
Niemałe znaczenie ma też świadomość, jest się postrzeganym jako alkoholik, i doświadcza krytyki i odrzucenia społecznego. Brak zrozumienia istoty choroby  i w związku z tym brak wsparcia skutecznie zniechęcają do walki o trzeźwość.
Wreszcie, sama terapia może jawić się jako pasmo wyrzeczeń, trudności nie do pokonania, zbyt dużych ograniczeń i konieczności poddania się procedurom i kontroli.

Dodatkowo, człowiek uzależniony rzadko postrzega swoją sytuację jako krytyczną, wymagającą natychmiastowej i radykalnej zmiany. Wierzy raczej, że sam da sobie rade jeśli tylko tak postanowi. Nie zdaje sobie sprawy, że to działanie mechanizmów obronnych, takich jak wyparcie, racjonalizują i minimalizują problem. Wobec takiego przekonania wciąż odkłada na inną okazję podjęcie kroków zmierzających do zmiany modelu picia w trzeźwość.  

Na podstawie materiału  informacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Od 2019 roku, zmieniło się pojęcie tzw. „małego ZUSu” będącego preferencyjną składką na ubezpieczenia społeczne opłacaną przez przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Ustawa przewiduje obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów.
Obecnie przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność musi dokonać rejestracji przedsiębiorstwa w CEIDG oraz zgłosić się do do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) a także ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości
Zgodnie z art. 18 Ustawy dzięki nowej uldze nie trzeba płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Ze omawianej ulgi może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Jest to forma ulgi , która ma pomóc rozwinąć skrzydła mikroprzedsiębiorcom, nie jest to jednak rozwiązanie długoterminowe.

Techniki używane przez fałszywe portale sprzedaży to najczęściej podszywanie się pod znanych sprzedawców, prezentowanie witryny sklepu łudząco podobnej do istniejącej już firmy i szczególnie atrakcyjne ceny, niedostępne na innych portalach. Naszą czujność powinny wzbudzić błędy językowe, ortograficzne, tzw. literówki i dziwne sformułowania, jakby tłumaczone automatycznie z innego języka. Również nieistniejący adres lub niekompletne dane teleadresowe, brak komentarzy o sprzedawcy czy sprzedawanych produktach to sygnały, by uważnie sprawdzić firmę.  Kolejnym wrażliwym momentem jest proces rejestracji w celu dokonania płatności- jeśli strona sprzedawcy żąda danych o zakresie większym niż zwyczajowe dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji możemy narazić się na bezprawne pozyskanie naszych danych osobowych, dostęp do konta bankowego czy utratę wpłaconej sumy.

Zakupy w sieci to seria powtarzalnych kroków: rejestracja, logowanie, potwierdzanie mailem, logowanie do bankowości, śledzenie przesyłki. Jednak w tym procesie celem przestępcy jest uzyskanie dostępu do naszej bankowości internetowej i wytransferowanie środków na swoje konto.

W przypadku, gdy robimy zakupy po raz pierwszy u danego sprzedawcy, warto poszukać bliższych informacji o nim za pomocą wyszukiwarki, na forach internetowych, wystarczy wpisać nazwę i słowo opinie. Warto również sprawdzić, czy istnieje możliwość kontaktu z danym podmiotem. Pomocnym wskaźnikiem jest również analiza oferowanych przez daną witrynę metod płatności, czy oferuje typowe i popularne metody, z których korzystamy w innych sklepach internetowych.

Podsumowując- na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę:

Sfera seksualna człowieka jest często tematem tabu, o którym nie mówi się w sposób neutralny i rzeczowy, ale poprzez pryzmat wzorców kulturowych, stereotypów i uprzedzeń. Rozpowszechniane są mity i przesądy w miejsce faktów, co prowadzi do pomijania tego ważnego tematu w wychowaniu dzieci.

Dla dziecka pierwszym przewodnikiem życiowym są  rodzice, potem grupa rówieśnicza , nauczyciele. To w domu dziecko powinno otrzymać podstawową, dostosowaną do wieku edukację na temat kwestii związanych ze sferą seksualną oraz potencjalnych zagrożeń. To kluczowy element ochrony przed przemocą seksualną.

Przede wszystkim nie wolno winić dziecka za zachowania sprawcy przemocy. Nie wolno oskarżać dziecka z  żadnego powodu, to wyłącznie sprawca jest winny i musi ponieść odpowiedzialność za swe czyny. Należy stanowczo zerwać z mitem, jakoby to zachowanie, strój, okoliczności, miejsce lub pora dnia były usprawiedliwieniem lub przyczyną przemocy. Przemoc seksualna jest przestępstwem i może się przytrafić każdemu, kobiecie, mężczyźnie, a także dziecku.  

Jednak można nauczyć dziecko kilku podstawowych mechanizmów obrony przed zagrożeniem przemocą seksualną.

Przede wszystkim- rozmowa. W interesie rodziców i dziecka jest budowanie zaufania w relacjach rodzinnych, tak, by w przypadku niebezpiecznych sytuacji dziecko nie bało się i nie wstydziło powiedzieć, że ma problem. Już od wczesnych lat można rozmawiać o kłopotach i trudnych przypadkach bohaterów bajek lub książeczek dla dzieci, wspólnie analizować, co można zrobić aby nie przytrafiło się to dziecku w świecie realnym. Zawsze trzeba zwracać uwagę na właściwy język i treści przekazywane dziecku- informacje powinny być przystępne i zrozumiałe, nie należy dziecka straszyć ani budować atmosfery zagrożenia wokół relacji z ludźmi. 

Należy uświadomić dziecku, że istnieje „dobry” i „zły” dotyk, oraz że nikt nie ma prawa dotykać intymnych części ciała dziecka. Do naruszenia sfery seksualnej dziecka może dojść pod pozorem zachowania przyjacielskiego lub neutralnego, jak zabawa, ochrona czy okazywanie uczuć.

Dziecko musi wiedzieć że ma prawo odmówić kontaktu fizycznego nawet osobie starszej, dorosłej, nawet z rodziny czy kręgu przyjaciół, jeśli czuje, że ich zachowanie jest niewłaściwe, że narusza jego strefę komfortu. Dorośli przestępcy wykorzystują bowiem swą pozycję, autorytet lub stosunek zależności dziecka od siebie.

Ważne, aby temat bezpieczeństwa dziecka był stale obecny w rozmowach w rodzinie, aby dziecko miało okazję usłyszeć o właściwych relacjach międzyludzkich, o tym , co jest akceptowane w sferze komfortu osobistego, a jakie zachowania innych powinny wzbudzić w dziecku czujność i ostrożność.

Według nowego rozporządzenia , wchodzącego w życie z dniem 2 sierpnia 2019 , uczniowie objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna” mogą korzystać z pomocy finansowej w zakresie:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

Ministerstwo Zdrowia mając na celu skrócenie kolejki do uzdrowisk przygotowało zmiany w zasadach kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Nie jest jeszcze znany dokładny termin wejścia w życie zmian , jednak będzie to już w tym roku.

Nowelizacja przepisów ma wprowadzić 12-miesięczny okres, który upłynąć musi od zakończenia przez pacjenta leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do momentu otrzymania kolejnego skierowania, z danych NFZ wynika bowiem, że co roku do funduszu wpływa pół miliona skierowań do sanatoriów, z czego około 30 procent od kuracjuszy, którym nie minął jeszcze rok od ostatniego pobytu w sanatorium.

Ministerstwo Zdrowia przywołuje opinie specjalistów, zgodnie z którymi dopiero po upływie roku od zakończenia przez pacjenta leczenia albo rehabilitacji jest możliwe dokonanie oceny wpływu zakończonej terapii na stan zdrowia.

O wyjazd do sanatorium mogą się starać wszystkie osoby zmagające się z problemami zdrowotnymi, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Potrzebne jest do tego skierowanie od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Dokumenty pacjent musi dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do swojego oddziału Funduszu. Czas na akceptację lub odrzucenie wniosku to 30 dni. NFZ musi podać na piśmie powód odmowy i może on dotyczyć wyłącznie kwestii medycznych.

Leczenie w sanatorium - dla kogo

Etapy procedury osadzone są w przepisach prawa, choć mogą się różnić w zależności od gminy. 

Rodzina doświadczająca problemu alkoholowego zwykle zaczyna zastanawiać się nad uruchomieniem procedury gdy długo i bezskutecznie próbowano już wszelkich sposobów w stosunku do osoby uzależnionej- perswazji, próśb, stawiania ultimatum… Procedura wydaje się ostatnią nadzieją.

Niestety, efektywność tej procedury jest dość niska z co najmniej dwóch powodów- wymagana jest motywacja i zaangażowanie pacjenta podczas leczenia, a jak pokazują badania Państwowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ostatecznie jedna czwarta pacjentów kończy podstawowy program terapii. Jednak mimo tej niekorzystnej statystyki procedura okazuje się skuteczna, a abstynencja , nawet w kilkudziesięciu procentach rodzin dotkniętych problemem alkoholowym to przecież powód do satysfakcji. Rodzina odzyskuje spokój i bezpieczeństwo, a to jest nie do przecenienia.

Każda uratowana rodzina to sukces.

Pierwsze kroki to zawiadomienie o wszczęciu procedury, rozmowy z wnioskodawcą, z osobą zobowiązaną, skierowanie na badanie przez biegłych, wniosek do sądu, rozprawa i wreszcie postanowienie sądu.

Zobowiązanie do leczenia to nie to samo co leczenie przymusowe. Takie przymusowe leczenie obowiązywało do wczesnych lat 80-tych, obecnie jednak oferta terapeutyczna to psychoterapia uzależnień.

Pacjent trafia do wskazanej przez sąd placówki terapeutycznej , a jeśli nie stawi się, sąd może zarządzić doprowadzenie go przez organ policji.

Należy jednak pamiętać, że placówki odwykowe nie są aresztem, ani oddziałem zamkniętym.

W jakiej sytuacji można uruchomić procedurę?

Czym jest rodzinne postępowanie informacyjne? Według projektodawcy, Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przeciwdziałać przedwczesnemu i nieprzemyślanemu podejmowaniu decyzji o rozwodzie a jednocześnie pomóc małżonkom w podjęciu kluczowych decyzji związanych z opieką nad dziećmi.

Cele oraz reguły rodzinnego postępowania informacyjnego zostały określone poprzez dodanie art. 4361 – 4364 k.p.c. W projektowanym brzmieniu rodzinne postępowanie informacyjne przeprowadzane jest przed wniesieniem powództwa o rozwód lub separację, w przypadku małżonków mających małoletnie dzieci. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzuty w którejkolwiek z tych spraw – chyba, że małżonek pokrzywdzony tym przestępstwem wystąpi z wnioskiem o wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego. Wyjątek ten wstrzymuje również trwające rodzinne postępowanie informacyjne, jeżeli okoliczność w nim opisana wystąpi w trakcie trwania postępowania. Postępowanie to jest wówczas umarzane.

 

Rodzice, którzy nie akceptują faktu, iż nastoletnie dzieci coraz więcej czasu spędzają w sieci lub z telefonem w ręce mogą  a nawet powinni wpłynąć na zmianę tej sytuacji. Dzieci coraz wcześniej sięgają po urządzenia mobilne, które pełnią funkcje towarzysko- społeczną, zastępując rozmowę i kontakty rówieśnicze w realnym życiu. Rodzice widują swoje dzieci pochylone nad ekranem, całkowicie pochłonięte tym, co się dzieje w wirtualnej rzeczywistości. Trzeba przyjąć do wiadomości fakt, że korzystanie z serwisów społecznościowych i przebywanie w wirtualnym świecie uzależnia. W sieci znajduje się rozwiązanie każdego problemu- zawsze są znajomi, nowi znajomi, znajomi znajomych, nowe zdjęcia, muzyka, plotki o celebrytach, wiadomości od grupy przyjaciół, moda, uroda, rozwiązania do zadań domowych i testów, gotowe wypracowania, strony z poradami etc.

Powstało już wiele opracowań badań na temat niekorzystnego wpływu wirtualnej rzeczywistości na rozwój psycho- społeczny dzieci oraz porad i programów naprawczych dla rodziców i opiekunów. Czy pozostaje już tylko bezradnie przyglądać się, jak nasze dzieci tracą kontakt z rzeczywistością?

Zamiast narzekać i niepokoić się zgubnym wpływem sieci na nasze dzieci, można wykorzystać Internet i jego zasoby w celach edukacyjnych. W zależności od wieku dziecka, jego zainteresowań i potrzeb można zaproponować korzystanie z ciekawych aplikacji do nauki języków obcych. Dziś trzy propozycje:

Pierwsza z nich  to DuoLingo- bezpłatna, intuicyjna i prosta w obsłudze aplikacja, którą instaluje się na laptopie, smartfonie, tablecie itp. Nauka z Duolingo jest ciekawa i pozytywnie uzależniająca. Zasady są proste: zdobywaj punkty za poprawne odpowiedzi, sprawdź się w zadaniach na czas i gromadź punkty doświadczenia. Niewielkich rozmiarów lekcję są efektywne, gdyż ćwiczone są wszystkie sprawności: Czytaj, słuchaj, mów, pisz

Każda lekcja zawiera różne ćwiczenia na mówienie, słuchanie i pisanie.

Ocenianie podczas lekcji

Jeśli nie uda Ci się odpowiedzieć prawidłowo, dostaniesz podpowiedź jak się poprawić.

Liczenie dni nauki z rzędu- to Cię motywuje

Duolingo motywuje Cię do stałej pracy, rejestrując, ile dni z rzędu udało Ci się poświęcić na naukę języka.

Życia- w wirtualnym świecie możesz zacząć wszystko od początku

Serca podtrzymują Twoje lekcje przy życiu! Tracisz je, gdy odpowiadasz nieprawidłowo. Jeśli stracisz wszystkie, możesz spróbować jeszcze raz od początku.

 

Czy będzie określony wzór wniosku o świadczenie na wyprawkę szkolną?

Rządowe rozporządzenie w sprawie programu „Dobry start” nie zawiera wzoru wniosku, który jest wymagany do uzyskania 300 zł świadczenia. Taki przykładowy dokument, który będzie można złożyć zarówno w formie elektronicznej (od 1 lipca), jak i papierowej (od 1 sierpnia), zostanie natomiast opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Będzie zamieszczony na stronie internetowej resortu, tak aby mogły z niego korzystać zarówno gminy, jak i sami rodzice (identyczne rozwiązanie funkcjonuje w programie 500+). Jednocześnie przepisy określają, jakie elementy znajdą się w formularzu. Poza danymi dotyczącymi rodzica i dzieci, na które będzie przyznane świadczenie, ma być w nim oświadczenie o uczęszczaniu potomka do szkoły, o ewentualnym posiadaniu przez niego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz informacje o przebywaniu członków rodziny za granicą.

Czy do wniosku trzeba będzie dołączyć dodatkowe dokumenty?

Co do zasady poza wnioskiem rodzic nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych dokumentów, bo w jego treści znajdą się informacje pozwalające gminie na ustalenie prawa do świadczenia na wyprawkę. Niemniej w indywidualnej sprawie, gdy pojawią się wątpliwości co do jego przyznania, takie dodatkowe oświadczenia mogą okazać się potrzebne.

Czy gmina będzie weryfikować dane podane we wniosku?

Aby ustalić, czy rodzic faktycznie spełnia warunki do uzyskania świadczenia 300+, samorząd zweryfikuje zawarte w formularzu dane w różnych rejestrach, m.in. w bazie PESEL oraz w Systemie Informacji Oświatowej. Dodatkowo gmina będzie mogła weryfikować też inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia, np. czy nie zostało już przyznane drugiemu rodzicowi w innej gminie lub który z nich sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Czy świadczenie 300+ będzie podlegać koordynacji?