Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Pracuję blisko 4 lata w jednej firmie, mam umowę na czas nieokreślony. Pracodawca od ponad pół roku płaci wynagrodzenie z opóźnieniem. Średni czas opóźnienia to miesiąc, bywa i więcej. Dodatkowo płaci to wynagrodzenie w ratach. Firma ma duże problemy finansowe. Skłaniam się do rozwiązania umowy z winy pracodawcy (art. 55). Czy w takim wypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, a jeżeli tak to po jakim okresie? Czy należy mi się odprawa lub odszkodowanie? Jeżeli nie rozwiąże teraz umowy, a firma upadnie, czy mam szansę na otrzymanie zaległego wynagrodzenia? Obecnie pracodawca zalega z wypłata za 2 miesiące. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę prawdopodobnie ponad 20.

Przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy będzie m. in. sytuacja, gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia chociażby z przyczyn niezawinionych[1]. Rozwiązanie z tej przyczyny nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o powodach, które w jego mniemaniu uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że jeżeli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia za określony miesiąc, a termin wypłaty minął 10 dnia następnego miesiąca to rozwiązanie umowy o pracę z tego tytułu może nastąpić najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, po tym jak upłynął termin wypłaty wynagrodzenia chyba, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za następne miesiące. Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych czyli na podstawie art. 55 § 1 [1] k.p. (kodeksu pracy) przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia tj. od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od stażu pracy.
 
Ponadto zgodnie z art. 55 § 3 k.p. rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 55 § 1 i 11 k. p. pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Tym samym rozwiązanie umowy o prace w tym trybie daje pracownikowi możliwość skorzystania ze wszystkich świadczeń, które są uzależnione od rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania był zatrudniony, łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Możliwość przyznania zasiłku dla bezrobotnych zastała ograniczona w art. 75 cytowanej ustawy ze względu na sposób rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego. Stosownie do treści art. 75 ust. 2 pkt 3 w zw. ust. 1 pkt 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 
W przypadku upadłości likwidacyjnej pracodawcy możliwość odzyskania środków za zaległe wynagrodzenia uzależnione jest od tego czy w toku tego postepowania upadłościowego będą wystarczające środki na zaspokojenie tych roszczeń pracowniczych.