Rodzinne postępowanie informacyjne - zmiany w prawie rodzinnym

Czym jest rodzinne postępowanie informacyjne? Według projektodawcy, Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przeciwdziałać przedwczesnemu i nieprzemyślanemu podejmowaniu decyzji o rozwodzie a jednocześnie pomóc małżonkom w podjęciu kluczowych decyzji związanych z opieką nad dziećmi.

Cele oraz reguły rodzinnego postępowania informacyjnego zostały określone poprzez dodanie art. 4361 – 4364 k.p.c. W projektowanym brzmieniu rodzinne postępowanie informacyjne przeprowadzane jest przed wniesieniem powództwa o rozwód lub separację, w przypadku małżonków mających małoletnie dzieci. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której małżonek, przed wniesieniem pozwu o rozwód lub o separację został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzuty w którejkolwiek z tych spraw – chyba, że małżonek pokrzywdzony tym przestępstwem wystąpi z wnioskiem o wszczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego. Wyjątek ten wstrzymuje również trwające rodzinne postępowanie informacyjne, jeżeli okoliczność w nim opisana wystąpi w trakcie trwania postępowania. Postępowanie to jest wówczas umarzane.

 

Celem przedmiotowego postępowania jest pojednanie małżonków, a w przypadku braku takiej możliwości – wypracowanie ugody regulującej sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, chyba że już uprzednio ugodę taką wypracowali. Za zgodą stron, postępowanie to może obejmować również wypracowanie ugody w zakresie spornych kwestii dotyczących spraw majątkowych.

Zmiany te określają procedurę rodzinnego postępowania informacyjnego w następujących etapach: 

- Złożenie wniosku o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego

 Samo złożenie wniosku jest czynnością inicjującą rozpoczęcie rodzinnego postępowania informacyjnego. Należy zwrócić uwagę, że pozew o rozwód lub separację bez załączonego odpisu orzeczenia o umorzeniu rodzinnego postępowania informacyjnego, będzie traktowany jako dotknięty brakiem formalnym i podlegał będzie zwrotowi, gdy odpis ten nie zostanie w terminie dołączony.

Po złożenie takiego wniosku, sąd na posiedzeniu niejawnym zarządza:

  • wezwanie stron do obowiązkowego udziału w posiedzeniu informacyjnym, które jest niezwłocznie przeprowadzane z udziałem mediatora wraz z przekazaniem pouczenia o społecznych i indywidualnych skutkach rozpadu małżeństwa,
  • przeprowadzenie mediacji rodzinnej, wraz z wyznaczeniem mediatora z listy mediatorów prowadzonej w sądzie okręgowej, spełniającego kryteria określone w art. 436 § 4 k.p.c., któremu sąd zleca przeprowadzenie tejże mediacji (projekt zakłada jednocześnie możliwość wyboru mediatora przez strony).

 - Posiedzenie informacyjne

Jest to pierwszy etap merytoryczny rodzinnego postępowania informacyjnego.

Będzie ono zorientowane na osiągnięcie celów określonych w projektowanym brzmieniu art. 4361§ 1 k.p.c. Czynności w tym postępowaniu będzie wykonywał sąd właściwy w sprawach o rozwód i o separację, bez udziału ławników, czego wymaga charakter tego postępowania.

W trakcie jego trwania, strony postępowania zostaną poinformowane i pouczone o:

  • indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w tym w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci,
  • działaniach, które strony powinny podjąć w celu zachowania trwałości małżeństwa lub zawarcia ugody, o której mowa w projektowanym art. 4361 § 1 k.p.c., czyli skorzystanie z mediacji, terapii lub innej formy wsparcia rodziny,
  • skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka stron albo postawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw dla rodzinnego postępowania informacyjnego.

- Mediacja rodzinna

Jest to etap następujący po posiedzeniu informacyjnym. Trwa nie krócej niż miesiąc, licząc od dnia tego posiedzenia. Pierwsze posiedzenie mediacyjne może oczywiście odbyć się już w dniu posiedzenia informacyjnego. Na zgodny wniosek stron, mediacja rodzinna może zostać przedłużona na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jak każda mediacja, również i przeprowadzana w rodzinnym postępowaniu informacyjnym, ma charakter dobrowolny. Na zasadach ogólnych, mediator po przeprowadzeniu mediacji, przedstawia sądowi protokół z jej przebiegu.

-Zakończenie rodzinnego postępowania informacyjnego

 Sąd kończy rodzinne postępowanie informacyjne jeżeli:

  • cofnięto wniosek o rodzinne postępowanie informacyjne,
  • upłynął okres wyznaczony do przeprowadzenia mediacji rodzinnej,
  • mediator przedstawił protokół z przebiegu mediacji wraz z ugodą, jeżeli została wypracowana,
  • prawomocnie skazano jednego z małżonków za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzuty w którejkolwiek z tych spraw, w tym, w toku rodzinnego postępowania informacyjnego,
  • jeden z małżonków zmarł.

 

 

 

Podstawa prawna i źródło informacji:

Nazwa projektu: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:    Ministerstwo Sprawiedliwości

Data sporządzenia:     5.02.2019 r.

Nr w wykazie prac:         UD392