Zwrot kosztu zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Według nowego rozporządzenia , wchodzącego w życie z dniem 2 sierpnia 2019 , uczniowie objęci rządowym programem „Wyprawka szkolna” mogą korzystać z pomocy finansowej w zakresie:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

Dofinansowanie jest dedykowane uczniom  uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia,

klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

klasy I pięcioletniego technikum,

klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

klasy I liceum sztuk plastycznych,

klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wartość pomocy waha się od:

1) 225 zł dla ucznia:

  1. a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

2) 390 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona w lit. a–f uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

3) 445 zł – dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f  uczęszczającego do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy będzie dokonany na podstawie dowodu zakupu- imiennej faktury, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2019 r. Poz. 1342

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

i materiałów edukacyjnych