O placówce

Na trenie gminy Końskowola działa placówka wsparcia dziennego z siedzibą w Końskowoli oraz dwa ogniska – w Pożogu Starym i Chrząchowie.

Placówka pozwala na racjonalne zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego w godzinach popołudniowych. Wspiera wszechstronny rozwój ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Program zajęć realizowanyc  - h w ramach utworzonej placówki przewiduje zajęcia: rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, działania integrujące i aktywizujące społecznie dzieci i młodzież, organizację imprez i spotkań rodzinnych oraz wyjazdy edukacyjne i sportowe. Praca ukierunkowana jest na budowanie zaufania, tworzenie klimatu bezpieczeństwa, rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie poczucia własnej wartości, budowanie więzi z grupą Kształtuje się zachowania umożliwiające współpracę, wyrabia nawyk skupiania uwagi na tym, co mówi i robi druga osoba.  W  ten  sposób  uczy się  dzieci  kierowania  swoim  zachowaniem.   Prowadzi się  zajęcia wspomagające w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem odrabiania prac domowych. 

Od początku działalności świetlicy systematycznie odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze podczas których rozwijano zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

W październiku omawialiśmy pracę nauczyciela oraz innych osób zatrudnionych w szkole. Zwracano uwagę na takie wartości jak szacunek i wdzięczność. W ramach arteterapii powstałe takie portrety PANI 

Systematycznie prowadzone były też zajęcia ukierunkowane na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń zachowania i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Tematyka zajęć obejmowała profilaktykę związaną z wyrażaniem emocji i umiejętnością współżycia w grupie, a opierała się na realizacji opracowanych programów terapeutycznych. 

Pobyt w świetlicy to także czas na odrobienie prac domowych 

Wyjazd do Parku Naukowo Technicznego w Puławach 

Wycieczka do Puław 

 

„Powiedz mi, a zapomnę,

 pokaż - a zapamiętam,

 pozwól mi działać, a zrozumiem!"

                              Konfucjusz

Osobiste zaangażowanie ucznia w zdobywanie wiedzy daje lepsze rezultaty niż przeczytanie przez niego kilku stron w podręczniku, dlatego dzieci chętnie uczestniczą w różnorodnych eksperymentach.

 

Wycieczka do Kaziemierza Dolnego